Поддръжка на мълниезащита


Цялостна поддръжка на мълниезащитни и заземителни уредби

Видове мълниезащита

+359-888-825-033
+359-885-005-692

Последни проекти

L
o
a
d
i
n
g

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

​​​​​​​Ефективността на всяка една система за мълниезащита зависи от множество фактори като правилно проектиране, изграждане според норматива, използване на висококачествени материали, проверки и контрол, за да бъде обезпечен дългият експлоатационен живот на инсталацията. Пропуск дори само в един от етапите би компрометирал цялата система и би изложил на риск защитавания обект от настъпващи разрушения, както и животът и здравето на ползвателите му.

Мълниезащитна инсталация /уредба/, съобразена с норматива в сферата (без никакви отклонения) и изградена с качествени материали /компоненти/, може да осигури ефективна защита от мълнии с над 30-35 години експлоатационен живот. Но както всяко едно съоръжение, така и мълниезащитната уредба /инсталация/ изисква качествена поддръжка и правилна експлоатация.

За да сте сигурни, че Вашата мълниезащита е надеждна и отговаря на всички критерии на действащите нормативни уредби - обърнете към „JP electric“ЕООД! Ние сме фирма изцяло специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащита, заземителни инсталации и защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Разполагаме с доказан екип от специалисти и притежаваме най-добрата апаратура за контрол и диагностика на мълниезащитни системи!

Физически оглед на място

Въздушен оглед с дрон

Видео оглед от разстояние

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита

Услуги за мълниезащита

+359-888-825-033
+359-885-005-692

Последни проекти

L
o
a
d
i
n
g

Сроковете за извършване на периодични технически проверки са:

► Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита I- Една година

► Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита II- Две година

► Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита III и IV- Три година

Контролът и поддържането на мълниезащитни уредби включват следните технически мероприятия:

1. Периодични проверки:

1.1. Период на извършване – посочен в инструкции за поддръжка

1.2. Методи:

На мълниезащитната мрежа, мълниеприемниковите прътове и токоотводите: Външен оглед. Проверява се механическото закрепване на елементите на мълниезащитната инсталация към носещите повърхности, керемидената настилка и металните елементи по покривната конструкция. Проверява се целостта на механичните и електрическите връзки на инсталацията. Проверява се за видимо нарушение на антикорозионните покрития на елементите. При констатиране на видими нарушения те се отстраняват своевременно. Огледът се извършва от технически правоспособно лице. Резултатите, както и евентуално извършените ремонти се вписват в дневника за проверките.

На заземителите: Извършва се измерване на съпротивлението на всеки един заземител. Импулсното заземително съпротивление не трябва да надвишава 10 ома за активна мълниезащита и 20 ома за конвенционална мълниезащитна уредба. За резултатите от измерването се издава протокол, който се прилага към „Паспорта на мълниезащитата“. Резултатите от замерванията се вписват в съответните дневници на заземителите. При констатиране на превишаване на стойността на заземителното съпротивление, се извършва ремонт на заземителя, показал превишаване на параметъра. Организацията по замерванията се извършва от назначено със заповед лице.

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита

2. Извънредни проверки на мълниезащитна инсталция – Задължителни проверки:

2.1. При всяко попадение на мълния върху мълниеотводната инсталация: Извършват се дейностите по т.1.2. Извършват се замервания на контактното съпротивление на всички електрически връзки на мълниеприемната инсталация. При необходимост се възстановяват нарушения на антикорозионните покрития. Дейностите по замерванията и евентуалното възстановяване на инсталацията се извършват от компетентна организация.

2.2. След силни метеорологични явления (ураганен вятър, смерч или земетресение): Извършват се дейностите по т.1.2.

Всяка мълниезащитна уредба трябва да има Техничеки паспорт /досие/, в което да е описан видът на мълниезащитната уредба (конвенционална или активна мълниезащита), нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническия паспорт/досие/ също така трябва да съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.

Защитете се от мълниите

Оставете ни да се погрижим за безопасността ви…


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
g


www.jp-electric.de


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
gЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ • Въпрос 1 | Какво представлява мълнията?

  Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

 • Въпрос 3 | Какви материали използвате?

  Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

 • Въпрос 5 | Как се извършва монтажа и каква гаранция давате?

  След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 • Въпрос 7 | Как става закупуването на елементи?

  Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

 • Въпрос 9 | Въпрос
 • Въпрос 2 | Какво представлява системата за мълниезащита?

  Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

 • Въпрос 4 | Как бихме могли да получим оферта?

  Начините за получаване на оферта са няколко:
  - по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;
  - чрез направа на оглед
  – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е 50 лв., а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи;
  - изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери. При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

 • Въпрос 6 | Колко струва мълниезащитната уредба на ден обект?

  Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

 • Въпрос 8 | Въпрос
 • Въпрос 10 | Въпрос